ซีโร่ (2017)

การแสดงเน้นหนักการเคลื่อนไหว

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเสีย "ศูนย์"

การแสดง "สนุกสนาน" ที่สร้างจาก "ความสูญเสีย" 

ทีม

กำกับและแสดง - ประภาพรรณ สุธิราวุธ, กวิน พิชิตกุล

กำกับศิลป์ - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

ออกแบบแสง - ปาลิตา สกุลชัยวานิช

ควบคุมแสง - อรอนงค์ มีกุล

ควบคุมโปรเจกเตอร์ - โศภิตานิษฐ์ ทะวงษ์ศร

ออกแบบเสียง - จิรายุ ปราณี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค - กรชัย มีวงศ์

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ - ถิรวัฒน์ เชื้อสมัน

ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ - วิชย อาทมาท

 

จัดแสดง

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลละครกรุงเทพ 2560

ระยะเวลา

0.50 ชม.